DISCLAIMER

CE Academy, hierna te noemen ‘CEA’, is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Daltonstraat 25, 3316 GD Dordrecht en geregistreerd onder KvK nr. 58336613.

Data bescherming
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht en in overeenstemming met onze Privacy Statement, welke u accepteert door bij voortduring gebruik te maken van onze website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CEA, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CEA.

Geen garantie op juistheid van data
Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel type of spelfouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst te mogen claimen en/of te veronderstellen. CEA streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kan CEA daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Enkele verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en/of worden onderhouden. CEA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, echtheid en/of betrouwbaarheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

CEA behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Onze websites maken gebruik van ‘cookies’. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

© CE Academy, maart 2020.