ALGEMENE VOORWAARDEN

CE Academy (hierna te noemen ‘CEA’) is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Daltonstraat 25, 3316 GD Dordrecht en geregistreerd onder KvK nr. 58336613. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en diensten die door CEA worden aangeboden. 

Artikel 1 - Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor een opleiding gaat de cursist/student (hierna 'cursist') met CEA een studieovereenkomst aan voor de duur van de studie en verklaart de cursist zich akkoord met de Voorwaarden zoals hier vermeld.

 2. Indien er voor de betreffende opleiding aanvullende of specifieke voorwaarden gelden, worden deze separaat vermeld in de opleidingsinformatie.

 3. De studieovereenkomst komt tot stand zodra CEA een door de cursist getekend exemplaar van de studieovereenkomst heeft ontvangen. 

 4. Met het aangaan van de studieovereenkomst verbindt de cursist zich aan CEA voor de duur van de gehele opleiding en verwacht CEA van de cursist dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan CEA voor een goede planning en inroostering van instructeurs en trainers zorgen. CEA zal bij aanvang van de opleiding aangeven wat van de cursist wordt verwacht en haar uiterste best doen om de cursist de opleiding met goed gevolg te laten afronden. De cursist krijgt gedurende de gehele studieduur toegang tot de digitale leeromgeving van CEA.

Artikel 2 - Aanvullende gegevens

 1. Bij inschrijving voor een opleiding van CEA verplicht de cursist zich tot het leveren van een aantal aanvullende gegevens (per deelnemende cursist):
  - NAW gegevens;
  - Contactgegevens zoals mobiele telefoon en e-mailadres;
  - Een getekende studieovereenkomst.

 2. Na ontvangst van de gegevens genoemd onder punt a. zal de studieovereenkomst naar de cursist gestuurd worden. Deze moet binnen 14 dagen na de aanmelddatum ondertekend in het bezit zijn van CEA.

 3. Indien de onder a. bedoelde gegevens niet tijdig en/of compleet zijn aangeleverd of niet aan de voor de betreffende opleiding geldende eisen voldoen, kan de cursist mogelijk niet (verder) deelnemen aan een opleiding of examens.

Artikel 3 – Tarieven en aanbiedingen

 1. De kosten van de opleiding, de betalingswijze, evt. inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten worden opgenomen in de studieovereenkomst en middels ondertekening van de studieovereenkomst verklaart de cursist zich hiermee akkoord.

 2. Voor bedrijven kan CEA op verzoek een specifiek opleidingsvoorstel maken, voor een maatwerk groepstraining of een opleidingsprogramma voor individuele medewerkers. Na accordering van de aanbieding zal CEA een studieovereenkomst (per cursist) doen toekomen, zoals gesteld in artikel 2 van deze Voorwaarden. 

 3. Alle door CEA genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw

Artikel 4 - Betaling

 1. CEA behoudt zich het recht voor de kredietwaardigheid van een cursist te (laten) controleren. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.

 2. De cursist is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. CEA zal de cursist daarop een betalingsherinnering sturen, waarna de cursist binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. 

 3. Indien de cursist ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, is CEA gerechtigd om de wettelijke rente aan de cursist in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cursist. 

 4. Particuliere cursisten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met CEA voortvloeien. Ook indien de betaling is of wordt overgedragen aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een werkgever.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Indien de cursist een particulier is, heeft de cursist het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).

 2. De cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode schriftelijk per e-mail een verklaring te sturen dat hij/zij de studieovereenkomst wenst te ontbinden. In dergelijke gevallen dient de cursist eventuele ontvangen opleidingsmaterialen (in ongeschonden staat) te retourneren. CEA betaalt eventueel reeds betaald lesgeld zo spoedig mogelijk aan de cursist terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na ontvangst (in ongeschonden staat) van door de cursist retour gezonden lesmateriaal.

 3. Retourzendingen van lesmaterialen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, accepteert CEA de retourzending niet en is de cursist verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door CEA te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 6 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 • Als de cursist een of meer verplichtingen uit de studieovereenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is CEA gerechtigd om haar verplichtingen jegens de cursist op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

 • De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid a zijn voor rekening en risico van de cursist. Deze gevolgen zijn onder andere:
  • De toegang tot de digitale leeromgeving en fysieke leslocaties wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan worden niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
  • De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
 • Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid a geldt het volgende:
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft CEA geen verplichtingen meer richting de cursist.
  • Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid a voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 8 van toepassing.
  • De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een cursist die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 • Het in verzuim zijn door de cursist betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de cursist en CEA automatisch wordt of is beëindigd.

Artikel 7 – Examens

 1. Indien aan de opleiding van de cursist examens en/of toetsen verbonden zijn, heeft de cursist het recht om aan examens deel te nemen indien:
  - de cursist zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen;
  - tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting(en);
  - voldaan is aan eventuele toelatingseisen, zoals vermeld in de opleidingsinformatie van de desbetreffende opleiding.

 2. Indien een examen niet gehaald wordt, kan de cursist zich opgeven voor een herkansing. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht.

 3. cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor (her-)examens. Informatie over het examen en het aanmelden wordt aan de cursist tijdens de studie medegedeeld door de docent.

 4. Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld.

Artikel 8 - Voortijdig beëindigen van de Opleiding

 1. Voor alle opleidingen van CEA geldt dat de cursist zich – behoudens de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen - verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.

 2. Voortijdige beëindiging is – behoudens de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen - niet mogelijk bij opleidingen met een studieduur van zes (6) maanden of korter.

 3. Voor overige opleidingen geldt, dat voortijdig opzeggen mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

 4. Bij voortijdige beëindiging zijn de volgende zaken van toepassing:
  - Lesgeld en eventueel examengeld is ook verschuldigd voor de duur van de opzegtermijn;
  - De prijs van specifiek voor de cursist aangeschafte extra materialen zal bij opzegging voldaan moeten worden;
  - Een eventueel door de cursist te veel betaald bedrag zal door CEA tijdig op de rekening van de cursist teruggestort worden;
  - Het retourneren van studiemateriaal ontslaat de cursist niet van de betalingsverplichting;

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door CEA geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij  CEA.

 2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving van CEA, anders dan voor de eigen studie, is niet toegestaan. Evenmin het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van CEA is beperkt tot maximaal het door de cursist betaalde lesgeld en examengeld.

 2. CEA behoudt zich het recht voor een cursist in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. cursisten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de opleiding.

 3. CEA is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via CEA bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.

 4. Al het CEA opleidingsmateriaal, brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door CEA ontwikkeld en/of samengesteld. CEA is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CEA.

Artikel 11 - Persoonsgegevens en AVG

 1. CEA verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van cursisten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt CEA conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 2. De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement op de website van CEA. 

 3. Door ondertekening van de studieovereenkomst verklaart de cursist zich hiermee bekend en akkoord.

Artikel 14 - Overmacht

 1. CEA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen naar de cursist indien zij daartoe gehinderd wordt ten gevolge van omstandigheden die niet verwijtbaar zijn aan CEA, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor rekening van CEA komen.

 2. Zolang de overmacht voortduurt, kan CEA de verplichtingen uit deze voorwaarden opschorten, tot een maximum van 2 maanden. Daarna zijn, zowel de cursist als CEA gerechtigd de dienst te annuleren, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade. 

Artikel 15 - Geschillen en Toepasselijk Recht

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

 2. Alle geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van CEA. 

 3. De particuliere cursist heeft het recht gedurende vijf weken, nadat CEA zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 16 - Wijzigingen 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen deze Voorwaarden door CEA op ieder gewenst moment en zonder dat daarvoor vooraankondiging is vereist worden gewijzigd. 

© CE Academy, juli 2020

Alle teksten in deze Servicevoorwaarden zijn eigendom van CE Academy. Deze mogen NIET (in welke vorm dan ook) door derden worden aangepast en/of gebruikt.

Om deze voorwaarden in pdf-formaat te downloaden klik hier